Chính sách bảo mật

KHỞI NGHIỆP CAFE THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Tuyên bố về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho trang web khoinghiepcafe.com và bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào khác liên quan đến thương hiệu của Khởi Nghiệp Cafe hướng người sử dụng đến bản Tuyên bố này. Trong Tuyên bố này, cụm từ “Khởi Nghiệp Cafe” và “chúng tôi” là ý chỉ công ty Khởi Nghiệp Cafe. Thuật ngữ “thiết bị của bạn” đề cập đến bất kỳ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác mà bạn đang sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi. Trang web do Khởi Nghiệp Cafe sở hữu và điều hành có thể chứa liên kết đến trang web do các công ty khác điều hành.

Bản tuyên bố này có hiệu lực kể từ ngày website khoinghiepcafe.com thành lập. Chúng tôi có thể cập nhật Bản Tuyên Bố này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi cơ bản, chúng tôi sẽ đăng bản khai đã được cập nhật trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm các cập nhật, thay đổi của bản Tuyên Bố Chính Sách Bảo Mật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào đối với Bản Tuyên Bố này, những điều có thể ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, trước khi sự thay đổi xảy ra.

Menu
error: Content is protected !!